Zyrtar/e Ligjor/e

Apliko Tani

Zyrtari/ja Ligjor/e  i raporton Menaxherit/es të Zyrës Ligjore dhe do t’i ketë këto përgjegjësi:

 • Ndihmon në menaxhimin e të gjitha rasteve gjyqësore të kompanisë si dhe në menaxhimin e avokatëve të kontraktuar që merren me raste gjyqësore, duke përfshirë përgatitjen e parashtresave të nevojshme, duke siguruar përmbushjen e afateve ligjore, etj.
 • Menaxhon procesin e legalizimit të infrastrukturës mobile, së bashku me kontraktorin e IPKO-s;
 • Përfaqëson IPKO-n në ndërveprimet e saj me ARKEP-in; cakton dhe udhëheqë takimet me ARKEP-in dhe përgatitë personelin e IPKO-s për ndërveprimet e tyre me ARKEP-in.
 • Përcjell zhvillimet e mjedisit rregullator në Maqedoni dhe Shqipëri, bën hulumtime ligjore për çështje të ndryshme ligjore dhe përgatitë opinione ligjore.
 • Ndihmon në përgatitjen e raporteve si psh.: raporte periodike për Rregullatorin e Telekomunikimeve të Kosovës, raporte për Telekom Slovenije në lidhje me ndryshimet, çështjet dhe rregulloret e rregullatorit.
 • Ofron mbështetje dhe udhëzime ligjore dhe rregullatore për të gjitha njësitë organizative në kuadër të IPKO-s dhe ndihmon në përgatitjen e parashtresave për rregullatorin.
 • Harton dhe negocion dokumentet lidhur me çështjet komerciale duke përfshirë marrëveshjet për konsulencë, shërbime, konfidencialitet, sponsorime, marketing etj.
 • Komunikon me autoritetet dhe ekzekuton kërkesat e tyre për informata personale dhe për komunikimet e klientëve tanë; Komunikon me Zyrën Mbështetëse Ligjore lidhur me kërkesat dhe urdhëresat.
 • Kryen çdo / të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë.

 

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 • Njohuri të shkëlqyeshme për ligjin e zbatueshëm për komunikimet elektronike në Kosovë si dhe për ligjet e tjera të zbatueshme në përgjithësi;
 • Njohuri të shkëlqyeshme në pakon Microsoft Office;

 

Pervoja e punës: Përvojë ne trajtimin e çështjeve ligjore; min 2 vite.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është data 19.09.2021

Apliko online

Vendi:
Prishtinë

Afati i aplikimit:
19/09/2021