Udhëheqës/e i/e Ekipit në Dyqan

Apliko Tani

Udhëheqësi/ja i/e Ekipit në Dyqan do t’i ketë këto përgjegjësi:

 • Kryen punët/operimet e përditshme të dyqanit, të personelit në dyqan, dhe të atyre në terren (agjentëve DnD) në përputhje me politikat dhe procedurat.
 • Siguron menaxhimin e duhur të dyqanit dhe të personelit, duke përfshirë menaxhimin e njerëzve dhe të stokut, dukjen e dyqanit dhe të tjera të ngjashme, në përputhje me politikat dhe procedurat.
 • Siguron përmbushjen e standardeve për cilësi, shërbime ndaj klientëve, shëndet dhe siguri.
 • Përgjigjet në pyetjet, ankesat ose komentet e përgjithshme të klientëve, të cilat merren përmes telefoni, e-maili apo personalisht.
 • Përmirëson arritjet dhe aftësitë e personelit përmes planifikimit të ofrimit dhe ofrimit të zgjidhjeve dhe bën punën e shitjes, kur kjo është e nevojshme.
 • Mban seanca të rregullta të trajnimit dhe mentorimit me ndihmësit e shitjes.
 • Trajton paratë e gatshme dhe i kontrollon ato në përputhje me politikat dhe procedurat.
 • Nxitë shitjen që të arrijë caqet nëpërmjet aktiviteteve të shitjes së produkteve të ndryshme apo të shitjes së produkteve më të shtrenjta (cross-selling dhe up-selling).
 • Monitoron aktivitetet e konkurrencës dhe ofron informata kthyese për klientët me qëllim të ngritjes së aktiviteteve të shitjes në tregun lokal.
 • Menaxhon nivelin e stokut dhe merr vendime kyçe në lidhje me kontrollin e stokut. Bën verifikimin e rregullt të stokut dhe verifikimin vjetor të stokut.
 • Organizon personelin në mënyrë që të sigurojë nivel të lartë të produktivitetit, efikasitetit dhe cilësisë së shërbimeve dhe punëve.
 • Informon personelin për politikat/rregulloret e reja si dhe për ndryshimin e tyre, si dhe ua komunikon çfarëdo informate të re me rëndësi për produktet/shërbimet/kompaninë.
 • Mbështetë agjentët DnD në punët administrative, duke përfshirë edhe menaxhimin e stokut.
 • Siguron promovimin e shitjeve të produkteve të ndryshme dhe përmbushjen e parakushteve për shitjen e produkteve të ndryshme.

 

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 • Njohuri të shkëlqyeshme për: Futjen e të dhënave; hartim të raporteve dhe raportim; t’i kuptuar klientët dhe të jetë i/e përqendruar në klientë; teknikat e shitjes, Pakon MS Office.
 • Shkathtësi për menaxhimin e punonjësve.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe dhe angleze.
 • Aftësia për të komunikuar me punonjësit dhe kontaktet e ndryshme afariste në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje.
 • Aftësi për t’iu kushtuar vëmendje detajeve si dhe për të siguruar saktësinë e raporteve dhe të dhënave.

Edukimi: Diplomë bachelor në Administrim Biznesi ose fushë të ngjashme.

Përvoja e punës: min 2 vite përvojë në shitje dhe menaxhim.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prizren

Afati i fundit për aplikim është data 21.10.2021

Apliko online

Vendi:
Prizren

Afati i aplikimit:
21/10/2021