Praktikant/e në Kontabilitet

Apliko Tani

Praktikanti/ja në Kontabilitet do t’i ketë këto përgjegjësi:

  • Skanimi i faturave dhe dokumenteve te ngjashme
  • Fajllimi dhe evidentimi i faturave dhe i dokumenteve te ngjashme
  • Kryen të gjitha detyrat e tjera të caktuara nga menaxheri brenda fushës së përgjegjësisë

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

  • Duhet te jete student ose te ketë diplome universitare
  • Shkathtësi në komunikim me gojë dhe me shkrim.
  • Aftësi për të marrë vendime të qëndrueshme duke përdorur informacionet në dispozicion si dhe duke ruajtur konfidencialitetin.
  • Aftësi për të komunikuar me punonjësit dhe kontaktet e ndryshme afariste në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje.
  • Aftësi për të punuar nën presion të vazhdueshëm.
  • Aftësi për të punuar në ekip dhe shkathtësi të fuqishme ndërpersonale.
  • Nivel të lartë të motivimit dhe në gjendje të punojë shpejt dhe në mënyrë efektive.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është data 22.06.2021

Apliko online

Vendi:
Prishtinë

Afati i aplikimit:
22/06/2021